ពិព័រណ៍ការងារអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៦

ពិព័រណ៍នាវាអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៦ នៅទីក្រុង New Orleans សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ។

យើងសូមស្វាគមន៍អ្នកដោយស្មោះទៅទស្សនាស្តង់របស់យើងនៅផ្ទះលេខ ៤៥៣ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអនុស្សាវរីយ៍

1E


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិថុនា -២០-២០២០
ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត WhatsApp!